Reklamačný poriadok internetového obchodu Koloidnestriebro.sk

I. Základné ustanovenia
 1. Tento reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti Kupujúceho a Prevádzkovateľa v súvislosti s kúpnymi zmluvami uzatváranými prostredníctvom Internetového obchodu, a to najmä práva a povinnosti (nároky) z vád Tovaru kúpeného Kupujúcim a postup pri reklamácii vadného Tovaru.
 2. Prevádzkovateľom Internetového obchodu Koloidnestriebro.sk je spoločnosť:
  Dasola, spol. s r. o. Bakošova 22, 84103 Bratislava
  Tel: +421 905 841 921IČO: 35932384
  Spoločnosť zapísaná v: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
  Oddiel: Sro, vložka č. 35792/Be
  Mail: info@koloidnestriebro.sk
 3. Kupujúcim sa pre účely tohto reklamačného poriadku rozumie akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom Internetového obchodu Koloidnestriebro.sk, objedná alebo kúpy Tovar ponúkaný a predávaný spoločnosťou Dasola, spol. s r. o..
 4. Tovarom sa pre účely tohto reklamačného poriadku rozumie akýkoľvek produkt, výrobok alebo vec, ktorý je ponúkaný na predaj prostredníctvom Internetového obchodu Koloidnestriebro.sk.
 5. Objednávkou Tovaru Kupujúci potvrdzuje, že sa s Reklamačným poriadkom oboznámil a súhlasí s ním.
II. Zodpovednosť za vady
 1. Prevádzkovateľ zodpovedá za vady, ktoré má Tovar pri jeho prevzatí Kupujúcim.
 2. Prevádzkovateľ nezodpovedá za vady vzniknuté:
  1. zlou obsluhou, neprimeraným zaobchádzaním alebo použitím, ktoré sú v rozpore s návodom na použitie alebo pokynmi a odporúčaniami Prevádzkovateľa,
  2. používaním alebo skladovaním Tovaru v nevhodných podmienkach, a to najmä s ohľadom na teplotu, prašnosť, alebo vlhkosť prostredia, prípadne z dôvodu priameho slnečného žiarenia,
  3. zjavným poškodením Tovaru alebo obalu počas prepravy (bod III. 1),
  4. poškodením prírodnými živlami alebo vyššou mocou.
 3. Prevádzkovateľ reklamáciu zamietne, ak zistí, že príčinou vady nie je chyba Tovaru, ale konanie Kupujúceho a / alebo tretej osoby.
 4. Prevádzkovateľ má právo zamietnuť reklamáciu v prípadoch, ak reklamovaný Tovar alebo jeho časť je podstatne znečistená, alebo nespĺňa základne predpoklady pre hygienicky bezpečné predloženie Tovaru do reklamačného procesu.
 5. Kupujúci je povinný na reklamáciu predložiť kompletný Tovar, t. j. všetky jeho časti, a to aj v prípade, ak sa vada týka len niektorej jeho časti.
 6. Záručné lehoty vzťahujúce sa k objednanému Tovar sú uvedené priamo v príslušných záručných listoch priložených k objednanému Tovaru, alebo sú určené dátumom spotreby Tovaru, ktorý je uvedený spravidla na obale Tovaru, alebo v príbalovom letáku k Tovaru.
 7. Kupujúci berie na vedomie, že objednaný Tovar si zachová svoje pozitívne vlastnosti len za predpokladu, že sa bude správne používať a skladovať, na základe čoho sa Kupujúci zaväzuje ihneď po doručení Tovaru prečítať si všetky informácie o Tovare nachádzajúce sa na obale Tovaru, alebo v príbalovom letáku priloženom k Tovaru, a to najmä dátum spotreby, návod na použitie, spôsob dávkovania a skladovanie Tovaru. V prípade nedodržania povinnosti stanovenej v tomto bode, nenesie Prevádzkovateľ zodpovednosť za vady Tovaru vzniknuté v súvislosti s porušením tejto povinnosti, ani za škodu, ktorá na základe toho Kupujúcemu, alebo akejkoľvek tretej osobe vznikne.
III. Spôsob vybavenia reklamácie
 1. Kupujúci je povinný pri prevzatí zásielku prezrieť pred dopravcom a v prípade poškodenia obalu zásielky, ihneď s dopravcom spísať protokol o poškodení. V takom prípade sa odporúča zásielku nepreberať! Kupujúci je povinný informovať Prevádzkovateľa o vzniknutej situácii e-mailom alebo telefonicky podľa kontaktných údajov uvedených v bode I. 2. V prípade, že Kupujúci prevezme zásielku zjavne poškodenú počas prepravy, neskoršia reklamácia nemusí byť uznaná.
 2. Kupujúci je povinný prezrieť doručený Tovar bezodkladne po doručení objednaného Tovaru a v prípade, ak má doručený Tovar akékoľvek vady (napr. je doručený v nesprávnom množstve, kvalite, je poškodený, alebo bol doručený iný Tovar, než si Kupujúci prostredníctvom Objednávky objednal), je Kupujúci povinný doručený Tovar písomne alebo osobne reklamovať u Prevádzkovateľa a Tovar vrátiť, najneskôr však v lehote 3 pracovných dní, odo dňa, kedy si mohol Kupujúci doručený Tovar prezrieť, ak má Tovar zjavné vady, alebo v lehote 3 pracovných dní odo dňa, kedy mohol Kupujúci vady zistiť, ak má tovar skryté vady.
 3. V písomnej reklamácii je Kupujúci povinný uviesť:
  1. meno a priezvisko Kupujúceho,
  2. číslo Objednávky (ID objednávky),
  3. charakteristiku doručeného a reklamovaného Tovaru,
  4. zrozumiteľným, konkrétnym a jednoznačným spôsobom uviesť, v čom spočíva závada doručeného Tovaru.
 4. Písomná reklamácia musí byť zreteľne označená ako „Reklamácia“. V prípade, ak je Tovar reklamovaný písomne, je Kupujúci povinný reklamovaný Tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou, a to na adresu Prevádzkovateľa podľa kontaktných údajov uvedených v bode I. 2 tohto Reklamačného poriadku. Do balíka je potrebné priložiť faktúru, alebo iný doklad o kúpe Tovaru a písomnú reklamáciu podľa predchádzajúceho bodu 3.
 5. V prípade, ak Kupujúci nereklamuje kúpený Tovar za splnenia podmienok uvedených v predchádzajúcich bodoch 1, 2, 3 a 4, nároky z vád tovaru Kupujúcemu zanikajú.
 6. Kupujúci má nasledovné nároky z vád Tovaru:
  1. Odstránenie vady Tovaru opravou Tovaru,
  2. Odstránenie vady Tovaru doručením chýbajúceho Tovaru,
  3. Výmenu vadného Tovaru za bezchybný Tovar,
  4. Primeranú zľava z ceny Tovaru,
  5. Odstúpenie od Zmluvy.
 7. Spôsob, akým sa vybaví reklamácia podľa predchádzajúceho bodu 6, určuje Prevádzkovateľ, a to v zásade v poradí (i), (ii), alebo (iii). V prípade, ak to s ohľadom na charakter vady nie je účelné, alebo dobre možné, alebo to od Prevádzkovateľa nemožno spravodlivo požadovať, má Kupujúci nárok na vybavenie reklamácie podľa (iv) alebo (v) a to podľa vlastnej voľby.
 8. Prevádzkovateľ informuje Kupujúceho o spôsobe vybavenia reklamácie podľa predchádzajúceho bodu do 3 pracovných dní odo dňa doručenia reklamácie, najneskôr však do 30 dní v odôvodnených prípadoch, a to formou e-mailu doručeného na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v Objednávke Tovaru. V prípade, ak Prevádzkovateľ informuje Kupujúceho, že reklamácia bude vybavená podľa (iv) alebo (v), má Kupujúci právo v lehote 5 pracovných dní určiť voľbu vybavenia reklamácie podľa jedného z uvedených spôsobov. Po márnom uplynutí tejto lehoty, určí v lehote 3 pracovných dní spôsob vybavenia reklamácia Prevádzkovateľ.
 9. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie, sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci právo od Zmluvy odstúpiť.
 10. Prevádzkovateľ zašle na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v Objednávke potvrdenie o uplatnení reklamácie, a to bez zbytočného odkladu po doručení reklamácie, najneskôr však spolu s potvrdením o vybavení reklamácie podľa bodu 11.
 11. Prevádzkovateľ zašle na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v Objednávke potvrdenie o vybavení reklamácie, a to do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 12. Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady, avšak len za predpokladu, že bola reklamácia odôvodnená.

Tento Reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 11. 11. 2020.